Harmonogram II

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+

Projekt Strategii opracowany będzie zgodnie z zasadą partycypacji społecznej, przy zapewnieniu szerokiego udziału interesariuszy, w szczególności podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1295 ze zm.).

Etap II konsultacji społecznych wraz z raportem z konsultacji:

II kwartał 2022 - Opracowanie Projektu Strategii uwzględniającego SOOŚ oraz uwagi wniesione w czasie drugiego etapu konsultacji społecznych

II kwartał 2022 - Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante Projektu Strategii

III kwartał 2022 - Przedłożenie Projektu Strategii Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.

III kwartał 2022 - Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ przez Radę Miasta Olsztyna w drodze uchwały.

Spotkania:

18, 19, 26 i 27 maja 2022 r. oraz 09, 10 i 22 czerwca 2022 r. - więcej w dziale: spotkania, warsztaty, debaty.

Podsumowanie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko_projekt Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+

KLIKNIJ TUTAJ 

  • ogłoszenie_Strategia Olsztyn 2030+.docx POBIERZ PLIK
  • STRATEGIA ROZWOJU MIASTA - OLSZTYN 2030+ PROJEKT z DOSTĘPNOŚCIĄ CYFROWĄ.docx POBIERZ PLIK
  • formularz konsultacyjny_Strategia Olsztyn 2030+.doc POBIERZ PLIK
  • Obwieszczenie_odstąpienie sooś_projekt Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+.pdf POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna