Program Zatorze

Program Zatorze (program przestrzennego rozwoju północnego obszaru Olsztyna), nazywany dalej Programem, jest dokumentem kierunkowym dla olsztyńskiego Zatorza, rozumianego jako zurbanizowany, północny obszar Olsztyna, ograniczony od południa torami kolejowymi, od zachodu rzeką Łyną, od północy i północnego wschodu Lasem Miejskim. Program nakreśla przestrzenne cele dla tego obszaru, które będą miały wpływ na działania w przestrzeni Zatorza oraz na zapisy dokumentów strategicznych i aktów planistycznych.

Prace nad Programem prowadzone były w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta od 2018 roku, kiedy to Prezydent powołał Zespół roboczy do spraw przygotowania Programu Zatorze. Wtedy też odbyły się konsultacje społeczne założeń do Programu. Były one poprzedzone pracami studentów UWMu, którzy w ramach praktyk przygotowali materiał do inwentaryzacji urbanistycznej Zatorza.

Program uwzględnia uwagi i postulaty mieszkańców dotyczące przestrzeni Zatorza; powstał w celu ochrony i zrównoważonego przestrzennego rozwoju obszaru; respektuje jego unikatowe walory przestrzenne; uwzględnia zapisy obowiązujących miejscowych planów; formułuje wnioski do aktualizowanych dokumentów strategicznych i aktów planistycznych oraz działań bieżących w przestrzeni Zatorza.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna