REWITALIZACJA

Zakończenie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji

30 sierpnia 2023 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LXIII/981/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ (GPR) i tym samym dobiegły końca prace nad ostatecznym kształtem tego niezwykle ważnego dla rozwoju miasta dokumentu.

GPR pokazuje nam, jak możemy poprawić jakość życia w najbardziej zaniedbanych częściach miasta, dzięki czemu Olsztyn może się rozwijać bardziej harmonijnie. Musieliśmy więc najpierw dokładnie przyjrzeć się całemu obszarowi miasta i wyznaczyć miejsca, których mieszkańcy szczególnie odczuwają na co dzień problemy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej czy środowiskowej.

Żeby to było możliwe, przeszliśmy sporo kilometrów po mieście, wielokrotnie rozmawialiśmy z różnymi grupami mieszkańców, pracowników miejskich, pozarządowców czy przedsiębiorców, dyskutowaliśmy w swoich biurach i wydziałach. Spieraliśmy się nieraz o to, co jest priorytetem, a co może poczekać, na co wystarczy środków, a co musimy odłożyć na lepsze czasy. Powstał zatem dokument, który jest wynikiem długiego procesu, a jego współautorami jest wielu mieszkańców naszego miasta.

Nowy GPR jest wspólnym pomysłem na lepsze miasto. Mamy nadzieję, że uda się go zrealizować z korzyścią dla nas wszystkich. Można znaleźć go pod tym linkiem . Zachęcamy też do zapoznania się z listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz opiniami właściwych organów oceniających projekt GPR.

Wszystkim Państwu dziękujemy za poświęcony czas, cenną wiedzę i możliwość spotkania, która zawsze jest źródłem inspiracji dla wszystkich uczestników.

ARCHIWUM:

Rozpoczęliśmy dyskusję nad nowym programem rewitalizacji dla Olsztyna. Zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w pierwszym etapie prac wspólnie zastanawialiśmy się, jaki obszar rewitalizacji wyznaczyć w Olsztynie. Będzie to teren, na którym skoncentrowane będą różne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których suma przyczyni się do zmiany lub co najmniej zainicjowania zmian w obszarach najbardziej problemowych. W tym celu przeprowadzona została szczegółowa analiza rozkładu przestrzennego negatywnych zjawisk na terenie całego miasta, aby wskazać obszary, gdzie ich występowanie jest najintensywniejsze. 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie REWITALIZACJA jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki, skoncentrowanym terytorialnie, prowadzonym przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji
(art. 2 ustawy).

OBSZAR ZDEGRADOWANY jest to obszar gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, oraz występowania co najmniej jednego z innych negatywnych zjawisk wymienionych w ustawie, w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej (art. 9 ustawy).  

OBSZAR REWITALIZACJI jest to obszar obejmujący część lub całość obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, posiadający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Do obszaru można włączyć tereny niezamieszkałe, poprzemysłowe, poportowe, powydobywcze, powojskowe lub pokolejowe, w przypadku gdy działania prowadzone na tych terenach przyczynia się do przeciwdziałania zidentyfikowanym w diagnozie negatywnym zjawiskom społecznym na obszarze rewitalizacji
(art. 10. ustawy).

Nadal pracujemy nad przyszłym Gminnym Programem Rewitalizacji. Wiemy już, gdzie będziemy działać, teraz więc staramy się lepiej poznać cały ten obszar. Jako zespół roboczy przeszliśmy się już po jego zaułkach, obejrzeliśmy podwórka i zakątki rzadko odwiedzane przez kogokolwiek poza mieszkańcami. Przeprowadziliśmy ankietę, w której pytaliśmy o ważne kwestie związane z badanymi miejscami. Teraz wraz z naszymi ekspertami prowadzimy wywiady z przedstawicielami różnych środowisk – przedsiębiorcami, naukowcami, pozarządowcami i urzędnikami. Rozmawiamy z nimi, by pogłębić diagnozę obszaru. Jest to jedno z działań wymaganych ustawą
o rewitalizacji.

Wkrótce będziemy chcieli ponownie zaprosić wszystkich mieszkańców do osobistego udziału w pracach – tym razem w ramach spacerów badawczych. Wspólnie obejrzymy najważniejsze i najciekawsze miejsca w obszarze rewitalizacji, żeby lepiej poznać opinie osób, które z nich korzystają. Później na wspólnych warsztatach będziemy rozmawiać o tym, co na obszarze rewitalizacji jest najważniejsze, czym powinniśmy się przede wszystkim zająć i co chcemy osiągnąć.

Plan spacerów i warsztatów znajduje się w zakładce harmonogram!

Ponieważ Gminny Program Rewitalizacji będzie miał duży wpływ na działania prowadzone przez różne podmioty na tym obszarze, rozpoczynamy więc nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Staną się one głównie częścią tzw. charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli opisu działań, które wspierają cele rewitalizacji. W przypadku wielu funduszy – unijnych czy krajowych – będzie to decydować o możliwości uzyskania finansowania. Kartę zgłoszenia opublikujemy w najbliższym czasie.

Masz pytania, chcesz porozmawiać – odezwij się do nas! Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, 

e mail: [email protected] ,

tel. 89 527 31 11 wew. 249, 393.

Zapraszamy do wspólnej pracy!

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna