Podstawy prawne

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

https://umolsztyn.bip.gov.pl/gminny-program-rewitalizacji/obwieszczenie-w-sprawie-rozpoczecia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-miasta-olsztyna.html 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

projekt uchwały 

Załącznik do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

25 maja 2022 r. Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Jest to kolejny niezbędny krok w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji

https://umolsztyn.bip.gov.pl/gminny-program-rewitalizacji/uchwala-ws-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.html 

Zarządzeniem nr 223 z 18 lipca 2022 r. Prezydent Miasta Olsztyna powołał Zespół Koordynujący ds. opracowania GPR. W jego skład wchodzą przedstawiciele kilku wydziałów i jednostek Urzędu Miasta, których zadaniem będzie m.in. koordynacja wszystkich działań związanych z powstawaniem GPR, przygotowywanie analiz, opiniowanie dokumentów i opracowań powstających w trakcie prac, udział w spotkaniach i warsztatach podczas konsultacji społecznych. Skład, zadania i tryb pracy Zespołu można znaleźć w rozporządzeniu:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/855071/Zarz%C4%85dzenie-223 

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+

https://umolsztyn.bip.gov.pl/gminny-program-rewitalizacji/obwieszczenie-uchwala-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-gpr.html 

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/893989/Zarz%C4%85dzenie-343 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna