Harmonogram

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 14 września 2021 r. do 15 października 2021 r. na obszarze Miasta Olsztyna.

W konsultacjach uczestniczą podmioty wymienione w § 25 Uchwały nr XXVII/474/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022”.

1. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna.

2. Miejskie jednostki organizacyjne.

3. Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym:

1) Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego;

2) Miejska Rada Zatrudnienia;

3) Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych;

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

5) Zespół Interdyscyplinarny.

6) Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Olsztyna.

7) Obywatelska Rada Kultury.

8) Rada Olsztyńskich Seniorów.

9) Rada Gospodarcza przy Prezydencie Olsztyna.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna