Raport

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna