spotkania, warsztaty, debaty

Ekspert główny - Wojciech Dziemianowicz, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, właściciel firmy Geoprofit, pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w projekcie Gospostrateg-Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Współtwórca m.in. wszystkich czterech strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, aktualnej Strategii Miasta Olsztyna, Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, Strategii Warszawa 2030 oraz innych dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce. Współpracuje z samorządami w zakresie ewaluacji i badań nad czynnikami rozwoju. Kierownik specjalności foresight terytorialny na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim.

Debata nr 1.

Pierwsza debata ekspercka odbyła się 26 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00. Temat spotkania: Olsztyn inteligentnej transformacji.

Gość specjalny: Kacper Nosarzewski

Kacper Nosarzewski jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Jest autorem metodologii i współautorem raportów foresightowych dla klientów cywilnych i wojskowych, ekspertem NATO. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP, a także miastom (Lublin, Pionki, Zwoleń i in.). Kierował projektem Scenariuszy rozwoju kraju 2050 dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (2019). Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie m.in. w branży wysokich technologii, energetycznej, spożywczej, finansowej, logistycznej i zbrojeniowej. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego członkiem Association of Professional Futurists oraz World Future Society – głównej światowej organizacji branżowej. Wykłada foresight w Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przebieg debaty 

Raport z ankiety - w załaczniku

Raport z przebiegu debaty - w załaczniku

Debata nr 2.

Druga debata odbyła się 02 września 2021 r. o godz. 17.00. Temat spotkania: Olsztyn wrażliwy.

Gość specjalny: Magdalena Ruszkowska-Cieślak.

Prezeska Zarządu Fundacji Habitat for Humanity Poland. Ekspertka w planowaniu i zarządzaniu projektami społecznymi z dziedziny integracji i ochrony praw grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: m.in. osób zagrożonych bezdomnością, samotnych rodziców, migrantów, osadzonych, młodych usamodzielniających się po pobycie w pieczy zastępczej, osób zakażonych HIV. Pasjonuje się skalowalnymi innowacjami społecznymi, które w znaczący sposób poprawiają sytuację osób w potrzebie. W Habitat Poland od 10 lat odpowiedzialna za rozwój programów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zapewniających godne warunki do mieszkania dla osób i rodzin w potrzebie mieszkaniowej. Od 5 lat liderka organizacji. Członkini Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; Członkini Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu EAPN;

Przebieg debaty.  

Raport z ankiety - w załaczniku

Raport z przebiegu debaty - w załaczniku

Debata nr 3.

Trzecia debata odbyła się 09 września 2021 r. o godz. 17.00. Temat debaty: Olsztyn odporny klimatycznie.

Gość specjalny: dr Paulina Legutko-Kobus.

Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2008 r.). Sekretarz naukowy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (od 2015 r.). Prowadzi prace badawcze z zakresu: planowania strategicznego i programowania rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, w kontekście wdrażania rozwoju zrównoważonego; monitorowania procesów rozwoju oraz partycypacji społecznej. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu problematyki badawczej. Zainteresowania naukowe łączy z praktyką, jako trener prowadzący szkolenia dla JST i ekspert opracowujący dokumenty strategiczne szczególnie na poziomie lokalnym. Ekspert m.in. w projektach: Ocena stanu i znaczenia zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich miast w Polsce (projekt NCN realizowany od 2020 r.); MPA 44 Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. Mieszkańców (2017-2019); CLIMCITIES CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES (2017) oraz w zespole ekspertów Środowisko i adaptacja do zmian klimatu, na Kongres Polityki Miejskiej (w 2019 i 2021 r.).

Przebieg debaty 

Raport z ankiety - w załączniku

Wszystkie ankiety są dostępne także w aplikacji telefonicznej. Aplikację można znaleźć w sklepach App Store i Google Play - TransparentneJST.

Debata nr 4.

Czwarta debata odbyła się 16 września 2021 r. o godz. 17.00. Temat debaty: Olsztyn bez barier przestrzennych.

Gość specjalny: dr Paulina Tota-Stawarczyk.

Doktorka inżynierka architektka, autorka ponad 20 publikacji naukowych (wydawnictwa polskie i zagraniczne), uczestniczka licznych międzynarodowych warsztatów projektowych oraz międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz dostosowania miejskich przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich użytkowników i użytkowniczek. Od 2016 roku na stałe związana z Fundacją Polska Bez Barier: konsultuje rozwiązania, tworzy wytyczne dostępności dla przestrzeni miejskich i budynków. Współautorka opracowania pt. „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”, autorka dokumentów: „Wrocławskie standardy dostępności” i „Wrocławskie standardy dostępności. Przestrzenie osiedlowe”. Fanka miasta i kotów.

Przebieg debaty. 

Debata nr 5.

Piąta debata odbędzie się 23 września 2021 r. o godz. 17.00. Temat debaty: Olsztyn obywatelski i współzarządzany.

Gość specjalny: dr Paulina Nowicka.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta, Zastępca dyrektora Biura Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy. Ekspertka w zakresie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk rozwoju lokalnego. Zaprojektowała i kierowała pracami nad Strategią #Warszawa2030, a teraz koordynuje jej wdrażanie. Współtworzy narzędzia i mechanizmy usprawniające funkcjonowanie urzędu, w tym System zarządzania strategią rozwoju m.st. Warszawy czy Bank Informacji o Mieście. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu kultury organizacyjnej i zarządzania strategicznego.

Zapraszamy do udziału w debacie - zgłoszenia (formularz poniżej) można przesyłać na adres: [email protected] do środy (22.09) do godz. 10.00. 

Debata będzie dostępna na miejskim kanale YouTube: wwwolsztyneu.